Tin tổng công ty
  • Thông báo mời cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Viettronics (02/08/2017)
    Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ủy quyền trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Viettronics, Ban kiểm soát mời các công ty kiểm toán đủ năng lực bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán độc lập ...
  • Trả cổ tức năm 2015 và xử lý tài chính sau quyết toán vốn (31/12/2015)
    Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin báo cáo quý cổ đông như sau: Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông là 4%, tương ứng với số tiền 17.520.000.000 đồng. Tuy nhiên, ngày 13/04/2015, Bộ tài chính đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-BTC về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
  • Viettronics khẳng định thương hiệu ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam (05/08/2015)
    Ngành công nghiệp Điện tử Tin học Việt nam đang đứng trước những thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Tồn tại và phát triển ra sao luôn là câu hỏi cần có lời giải đáp. Nhằm khai thác và phát huy thế mạnh vốn có, Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) đã xác định việc mở rộng hợp tác nội địa và quốc tế là hướng đi đúng đắn trên con đường phát triển của mình...